Munkaterv (2021/22. tanév)

A Piliscsabai Jókai Mór Általános iskola Éves munkaterve

2021/2022-es TANÉV MUNKATERVE

OM azonosító: 201657

Készítette: Virágh Norbertné

A tantestület jóváhagyta: 2021. 09. 13.

Érdi Tankerületi Központ Igazgatója jóváhagyta:

 

Helyzet elemzés

 

„Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az életről, gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet.”

/ Angela Schwindt/

 

A 2018/2019. tanévben kaptunk lehetőséget, hogy új pedagógiai programmal megújítsuk intézményünket. Az első beiratkozás épphogy sikeres volt (16 fővel), viszont legutóbb 24 gyermeket írattak be.

Az intézmény megítélése gyökeresen megváltozott és ezzel együtt a tanulók összetétele is.

Megvalósult az a célunk, hogy intézményünk olyan iskola lett, ahová a gyermekek is és a pedagógusok is szívesen járnak.

A veszélyhelyzetből adódóan gyökeresen megváltozott a tanév rendje, ami nagy felelősséggel jár. Ennek ellenére és az elszigeteltségből adódó nehézségek ellenére is azt látom, hogy intézményünk élete sokkal nyugodtabb mederben folyik, mint az elmúlt tanévekben.

Alsó tagozatos osztályok igazi kincsek. Mindegyik osztály nagyon változatos palettát mutat, de mind a szülők, mind a pedagógusok örömmel tapasztalják az SNI és a BTM tanulók esetében is a látványos fejlődést.

Igazán nagy öröm számunkra, hogy a veszélyhelyzet ellenére is részesülhetnek tanulóink a lovasoktatásban. Nagyon hiányzik az úszásoktatás, és az egyesületi sportfoglalkozások, amelyeket épületünkben tartottak idáig, de szerencsére képzett pedagógusaink sok mindent tudnak pótolni (labdajátékelőkészítő, aerobik). A megváltozott élethelyzet rányomja bélyegét a társaskapcsolatokra, a szülőkkel és partnerekkel való együttműködésekre. Örömmel tapasztaljuk, hogy mindenki felelősség teljesen ügyel a szabályok és megváltozott körülmények betartására. Türelemmel és megértéssel fogadják, hogy csak képek és felvételek alapján láthatják gyermekeik tanulókörnyezetét. Kiemelkedő magaviseleti probléma nincs, kisebbeket igyekszünk az érintettekkel intézni. A legnagyobb problémát az okozza, hogy olyan pszichés nehézségekkel küzdő gyermeket is el kell látnunk, akiket a pedagógusok, sőt több esetben a gyógypedagógusok sem tudnak kezelni.

Ebben az esetben a szülőkkel való őszinte kommunikáció szokott segíteni, de nem minden esetben.

 

 

Piliscsabán rajtunk kívül egy egyházi, egy alapítványi és egy német nemzetiségi általános iskola van, akik korlátozott számban és korlátozott problémával vesznek fel SNI gyermekeket. Félő, hogy az egyetlen állami általános iskola lesz kénytelen befogadni azokat a gyermekeket, akik máshol nem nyernek felvételt. Nagy segítség lenne számunkra, ha a fentartók egyeztetnének abban a kérdésben, hogyan tudnánk elkerülni ezeknek a gyermekeknek a torlódását egy intézményben. Egymás támogatásával el lehetne kerülni, hogy egy intézmény se váljon gyűjtőhellyé.

Nehézségként kell még említenem sajátos problémámat, amely iskolánk újra szerveződéséből ered. Szakos kollégáimat mindenképp meg szeretném tartani, amíg újra lesz felső tagozat, illetve tanítók felvétele (kilátástalan). Sikerült több pedagógussal elérni, hogy képezzék tovább magukat tanítónak, itt említeném meg nagy köszönettel a tankerület segítségét, mivel tanulmányi szerződéssel támogatják tandíjukat.

Már a tavalyi tanévben is szerettük volna éves munkarendünket új hagyományokkal, szokásokkal megtűzdelni, de a veszélyhelyzet erre nem adott lehetőséget, reményünk szerint az idei tanévben elmaradt eseményeket, rendezvényeket, szülői klub bevezetését meg tudjuk valósítani.

Beérkező évfolyamokkal eljutottunk arra a szintre, hogy tanulóink részt vehetnek a tanulmányi versenyeken, pályázatokon, ami emelni fogja iskolánk fényét.

A 2021/22. tanévben már az az általános iskola leszünk, amit közel 10 éve álmodtunk meg.

 

Célkitűzések és feladatok

 

 

A 2021/2022-es tanév célkitűzéseit meghatározzák:

Nemzeti Köznevelésről szóló törvény

229/2012(VIII.28.) kormányrendelet a NKT végrehajtásáról

20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről

35/2014 EMMI rendelet a tanév rendjéről

Klebelsberg Központ utasításai, rendeletei

Célkitűzéseink

a Nemzeti Köznevelési törvény végrehajtásából adódó feladatok
a tantervi követelmények teljesítése
a változásokból adódó feladtok végrehajtása
a közösség elvárásainak teljesítése
 a megtervezett önértékelési feladatok végrehajtása határozzák meg

Kiemelt célok:

1. egységes nevelőtestületi szemlélet és egységes követelményrendszer kialakítása,
2. fejlesztés eredményességének növelése,
3. a hagyományok ápolása,
4. az eredmények ismertetése széles körben
5. neveltségi szint emelése,
6. környezetünk fentarthatósága
7. beiskolázási kampány továbbfejlesztése, megvalósítása
8. kapcsolati, közösségi hálófejlesztése

A célokhoz kapcsolódó feladatok:

1. hatékony külső-belső kommunikáció, helyi tantervek kiegészítése,
1. a helyi tantervekhez tanmenetek készítése,
2. egyéni korrepetálások megszervezése,
2. a fejlesztő órák megszervezése,
3. településünk ünnepi megemlékezésein való részvétel
4. intézmény honlapjának rendszeres frissítése, PR munka
4. tanulmányi versenyeken aktív részvétel,
5. a mulasztások figyelemmel kísérése, szükség esetén azonnali intézkedés,
6. igény kialakítása környezetünk védelmére és ápolására,
7. jövőképünk fokozatos kialakítása (iskolánk jövője ötletek)
8. együttműködések kialakítása civil szervezetekkel, nevelési intézményekkel

 

 

Tanévindítás feltételei

 

Személyi feltételek

Tanulói létszám

 

Iskolánkban 4 alsó tagozatos általános iskolai tanulócsoport van. Az osztályokban a diáklétszámot a következő táblázat szemlélteti:

 

osztályok

létszám

bejáró nem körzetes

SNI

BTM

HHH

1.

20

 

 

 

0

2.

23

3

2

4

0

3.

17

3

3

3

0

4.

19

2

3

1

0

alsó összes

79

8

8

8

0

5.

-

-

-

-

0

6.

-

-

-

-

0

7.

-

-

-

-

0

8.

-

-

-

-

0

felső összes

-

-

-

-

0

iskola összes

79

8

8

8

0

 

A tanulócsoportok osztálytermi elhelyezése 100%-ban megoldott. A tornateremben az egy heti ciklusban adódó 20 testnevelés óra megfelelő körülmények között levezethető, tornaudvarral is rendelkezünk. Szaktanteremben tartjuk az informatika órákat, ezenkívül rendelkezünk fejlesztő teremmel és könyvtár szobával.

 

Alkalmazotti létszám

 

A különböző szakfeladatokon a közalkalmazotti létszám a következő táblázat szemlélteti:

 

Munkaidő

Általános Iskolai Pedagógus

 NOKS munkatárs

Technikai munkatárs

Teljes

9

2

2

Rész

1

0

0

Összes

10

2

2

 

 

A feladatellátások megfelelő végzettséggel vannak lefedve. Beiskolázási tervünkbe felvettük e területek képzési lehetőségét. Az erkölcstan, történelem szakos tanárunk tanító képzőbe jár, ily módon teljesül a 3. évfolyamon a tanítói szakellátás.

A fejlesztésre szoruló BTM zavaros tanulókat 2 fejlesztő pedagógus látja el, az SNI tanulóknak az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI utazó gyógypedagógusai adják a fejlesztést, logopédusi ellátást az önkormányzat biztosít intézményünkben.

Egy új tanító érkezett tantestületünkbe, beilleszkedése remekül sikerült, köszönhető a belső környezeti háttérnek és a munkatársaim lelkiismeretes szándékának. Belső kommunikáció jól működik, a tantestület egymás munkáját figyelembe véve, segítve tevékenykedik. Külső kommunikációnk is egyre hatékonyabb, köszönhető az új szülői szervezetnek.

 

Tárgyi feltételek

 

A roppant forgalmas 10-es útra nyílik iskolánk, ami megközelítésszempontjából és biztonsági okokból sem szerencsés, mert nem lehet leparkolni, a gyerekek közvetlenül a forgalmas út felől jönnek és hagyják el az iskolát. Az épület előtt a bejárati ajtóval szemben van a Volán busz megállója, ami szintén örökös problémát jelent. Udvarunk tágas, de elhanyagolt, semmi játék eszközzel nem rendelkezünk. Villanyvezetékek elavultak, nem bírják a terhelést, termeink lelakottak, korszerűtlenek. A Piliscsabai Atlétika és Futball Club (PAFC) elnöke ajánlatot tett a tornaudvar és az öltözők felújítására melyet állami támogatásból és pályázati pénzből finanszírozna.

Külső kapcsolati hálót építünk városunk civil szervezeteivel, számítunk további segítségükre, hisz több üzlet, vállalkozó évek óta folyamatosan támogat bennünket.

Mivel intézményünk még kis létszámmal működik, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a közüzemi fogyasztásokat csökkentsük.

Taneszközeink a minimum szintnek megfelelnek, de IKT eszközeink 80%-a 10 évesnél idősebb. A tavalyi tanévben nagy értékű irodabútort ajándékozott intézményünknek a XEROX Magyarország KFT, így tudtuk irodáinkat, tantestületi szobánkat teljesen megújítani. A tankerület vállalta, hogy minden beérkező évfolyamunkat újonnan felszerelt tanteremmel fogadjuk.

 

 

 

Szervezeti feltételek

 

Pedagógusaink 90%-a teljesítette már a 120 kredit pont összegyűjtését. a legtöbb képzést célirányossan választják pedagógusaink szem előtt tartva a változásokat, új elvárásokat. Mivel a használható, minőségi képzések önfinanszírozásuak, visszaveti az érdeklődőket a magas képzési díj. Az ingyenes továbbképzések sokszor nem passzolnak a pedagógus végzettségéhez, szakterületéhez és színvonalukban sem mindig megfelelőek.

 Köszönet a tankerületnek, hogy a számunkra legfontosabb képzéseket anyagilag támogatják.

 

Kapcsolattartás

 

Az iskola vezetése állandó kapcsolatot tart fenn a Tankerület igazgatójával, munkatársaival és a tankerületi iskolák vezetőivel. Törekszik a megfelelő tájékoztatás és a jó együttműködés kialakítására, az egységes, gördülékeny ügyvitel érdekében.

Felelős: igazgató

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                  Az iskola vezetése állandó kapcsolatot tart fenn a jegyzővel és az Önkormányzattal és törekszik a kölcsönös bizalom, a megfelelő tájékoztatás és a jó együttműködés kialakítására.

Felelős: igazgató

 

- Folyamatosan kapcsolatot tart a nála jelentkező egyházközösségekkel. Év elején egyeztet az órarend összeállításánál. Szükség esetén helyet biztosít a hit-oktatáshoz.

Felelős: igazgató

 

 

 

A gyermekvédelmi felelős segíti a szociális támogatások megállapításánál, figyelemmel kíséri a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, ezért állandó munkakapcsolatot tart fenn az osztályfőnökökkel, a gyámügyek intézőjével, a szociális bizottsággal és a védőnővel.

 

Felelős: Moravecz Lívia

A jövendő első osztályos tanító meglátogatja és fogadja a nagycsoportos óvódásokat.

Felelős: Medzihradszky Lászlóné

Bozsó Narda

 

                                                                                                    Az intézmény vezetése folyamatos kapcsolatot tart Piliscsaba város civil szervezeteivel, részt vesz ülésein, rendezvényeiken és tanulóink műsorával támogatja azokat.

Felelős: Medzihradszky Lászlóné

 

                                                                                                    A szülők folyamatos tájékoztatása, bevonása intézményünk életébe, a település köznevelési intézményeinek tájékoztatása, együttműkökédük biztosítása.

Felelős: Medzihradszky Lászlóné

osztályfőnökök

 

 

IV.  Munkaterv megvalósulását segítő ellenőrzés, értékelés rendje

 

A minőségi szakmai munka érdekében az iskola vezetése növeli a hospitálások számát. Az intézmény kiemelt megfigyelési területe a kifejező képesség és az írásbeli munka minősége, munkaformák, módszerek váltakoztatása, az intézmény önértékelési rendjének kialakítása és végrehajtása.

A 2021/2022-es tanévben fokozottan vizsgáljuk:

a tanítói módszerek közül a személyiség fejlesztő, tanulást segítő, egyéni fejlesztést segítő technikák alkalmazását
az objektivitást és egységességet a tanulói munka elbírálásánál
a munkafegyelem alakulását
az osztályfőnöki munkát
a csoportok átjárhatóságát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az iskolai tanév helyi rendje

 

27/2020.(VIII.11.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről Az iskolai munkaterv határozza meg a tanév helyirendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a tantestület, a szülői közösség és a DÖK véleményét.

 

V.1. Az iskola tanítás nélküli munkanapok időpontjai, azok felhasználása

Nkt.27.§ (3), 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 3.§(2)a), 3.§ (5)-(6)

 

 2021.11.12. Hívogatók előkészítése
 2021.12.11. Tantestületi továbbképzés: KAP képzésen részt vett pedagógusok beszámolója.
 2022.02.14. Farsangi előkészület
 2022.03.24. A digitális oktatás lehetőségei és módszertana
 2022.05.17. Gyermeknap tervezése
 2022.06.07. Napközis tábor feladatainak felelős beosztása

 

V.2. Az iskola szünetek időtartama

20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 3.§(2)b), 14/2017.(VI.14.) EMMI rendelet 6.§

 

Őszi szünet: 2021. október 23- 2022. november 01.

Szünet első napja: október 23.
Szünet utolsó napja: november 01.

Téli szünet: 2021. december 22- 2022. január 02.

Szünet első napja: december 22.
Szünet utolsó napja: január 02.

Tavaszi szünet: 2022. április 14- 2022. április 19.

Szünet első napja: április 14.
Szünet utolsó napja: április 19.

 

V.3. Ünnepek és emléknapok

20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 3.§(2)c)

 

Október 06. Vetélkedő az Aradi Vértanúk emlékére                                                                                                                                              osztály szinten            
Október 22. Október 23-i megemlékezés osztály keretben                                
December 06. Mikulás Mikulásdélután osztály keretben                                                          
December 20. Karácsonyi műsor iskolai szinten, szülők behívásával   felelős: Virágh Norbertné                                     
Február 2-3. hete Farsangi bál iskolai, szülők behívásával    felelős: Rakóczki Mária                                                                                              
Március 11. Ünnepség 3. osztály műsora     felelős: Szauter Tünde
Április 11. Költészet napja Szavaló verseny   felelős osztálytanító
Április 22 Föld napja Várostakarításon való részvétel
Május 10. Madarak-fák napja Projekt nap   felelős osztálytanítók      

 

V.4. Értekezletek, fogadóórák

20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 3.§(2)e)

 

Augusztus 30. 10:00 Tanévnyitó értekezlet

Augusztus 30.17:00 Második osztályosok szülői értekezlete

Augusztus 31. 17:00 Első osztályosok szülői értekezlete

Szeptember 3. 17:00  Harmadikosok szülői értekezlete

Szeptember 08. 16:30 Negyedikesek szülői értekezlete

Január 21. 14:00 Osztályozó értekezlet

Február első hete Szülői értekezletek:

02.01-én 1. és 2. osztály
02.02. 3. osztály
02.03. 4. osztály

Június 15. 16:00 Osztályozó értekezlet

Június 29. 09.00 Tanévzáró értekezlet

 

Fogadóórákat nem tartunk iskolánk kislétszámú osztályai miatt. A szülők előre egyeztetett időpontban tetszés és szükség szerint beszélhetnek a pedagógusokkal, ugyan így tartják a kapcsolatot a tanárok a szülőkkel.

 

V.5. Nyílt napok

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontja: 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 3.§(2)f)

 

Nyílt nap az 1. osztályban: 2021. március második hetén várjuk az érdeklődőket.

 

 

Hívogató foglalkozásaink

Első találkozás: 2022. január 24. 16:30

Téma:  játékos angol nyeli előkészítő- Vágvölgyi Csenge, Virágh Norbertné

Második találkozás: 2022. február 21. 16:30

Téma: Szeretném, ha mesélnél!” – válj a mese részévé!- Borosné Narda, Medzihradszky Kati

Harmadik találkozás: 2022. március 21. 16:30
Téma: „Fussunk, szaladjunk!” – mozgásos játékok  Szauter, Győri, Moravecz
Negyedik találkozás: 2022. április 28.
Téma: „Hóc hóc katona ketten ülünk egy lóra” – lovagoltatás a lovardában- lovas oktatók

 

VI. Projektoktatás

A 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 7.§(4)bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

,,Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11.
 Digitális Témahét 2022. április 4-8.
 Fenntarthatósági témahét 2022. április 25-29.
 Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2021. szeptember 24. (Magyar Diáksport Napja)

 

VII: Esemény naptár

VII.1. Tankerületi rendezvények

 

Igazgatói értekezlet: Előre láthatólag 2021. szeptember 15-én, azután minden hónap második szerdáján.

Képzések

Folyamatos értesítések és jelentkezések szerint.

 

Rendezvények

Folyamatosan érkeznek az értesítések

 

 

 

 

 Tanév rendje részletes

14/2017.(VI.14.) EMMI rendelet

Augusztus                                                                                      Felelős

Augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet                                              intézményvezető

 

Szeptember

Szeptember 1. 9 óra tanévnyitó                                                      intézményvezető

 

Szeptember első hete Tanterem otthonossá tétele                           of. szaktanárok

Szeptember 17. tanmenetek leadási határideje                               of. szaktanárok

 

Október

Október  15-ig DIFER méréshez a tanulók felmérése                    Moravecz Lívia

 

November

November 5-ig a DIFER-ben érintett tanulók létszámának

jelentése a Hivatal felé                                                                    Moravecz Lívia

November 06-án félévi bukási értesítés                                         osztályfőnökök

November 11-én Márton napi felvonulás                                                                 osztályfőnökök

November 26-től adventi készülődés                                                                                   Szauter Tünde

 

December

December 3. adventi készülődés                                                                                                                                                                                                                          Szauter Tünde

December 6. Mikulás ünnep                                                           Alsós munkaközösség

December 10-ig a DIFER mérés elvégzése                                                 Moravecz Lívia

December 10. adventi készülődés                                                   Szauter Tünde

December 20. Karácsonyi Műsor                                                                                 Virágh Norbertné

 

Január

Január 21. első félév vége                                                                                        osztályfőnökök

Január 28-ig szülők kiértesítése                                                      osztályfőnökök

 

Február

Február 03. Rejtvényfejtők Világnapja vetélkedő                                        szaktanárok

Február második, harmadik hete farsang                                       szülők

 

Március

Nyílt napok                                                                                                                                       tanítók

Rajzverseny- Álom lovam                                                                                          osztályfőnökök

 

Április

Április 21-22. beiratkozás

Április 11. Költészet Napja versmondó verseny                            osztályfőnökök

Április 22. Föld napja                                                                    

Április 25. anyák napi készülődés alsó                                                                   

 

Május

Május 10. Projekt nap madarak és fák napja                                    osztályfőnökök

Május 27. pedagógus nap (városi)                                                                                                    polgármester

Május gyereknapi rendezvények                                                                                          tantestület

Május végén tanulmányi versenyek (olvasás, írás, )                       osztályfőnökök

 

Június

Június 13-14. tanulmányi kirándulás                                                                                                                                                                                                        osztályfőnökök

Június 15. Osztályozó értekezlet                                                     tantestület 

Június 21.-án 09.00 órakor tanévzáró                                               intézményvezető

Nyári táborok szervezése                                                                tantestület

 

VIII. Költségvezetési terv

 

November 16-től adventi készülődés                                           Pályázatból maradt anyag szükséglet

December 5. Mikulás ünnep                                            Önkormányzati adomány csomag

Február 28. Farsang bál                                                   Szülői szervezet (sütemény)

Május 5. Anyák napja                                                      nincs költség vonzata

Május 10. Gyereknapi rendezvények                              ellátmány fele

Június 11. Tanulmányi kirándulás                                   ellátmány

 

 

 

 

 

IX. Szervezési feladatok

 

Időpont

A vizsgálat tárgya

Felelős

Indikátor

szeptember

adminisztrációs munka

szervezési feladatok

Iskolavezetés

Pedagógiai munka éves szintre tervezve

 október

 fejlesztések beindítása

szerződések megkötése

 

Tantestület

Iskolavezetés Tankerület

Tanulók tanulási problémáinak szakmai megsegítése

november

 Csoport munkák változatos használata DIFFER mérések az 1. osztályban

Iskolavezetés szakos kollégák fejlesztő pedagógus

Új módszerek, tudományos eredmények alkalmazása

december

szabadidős tevékenységek

 hospitálás

központi írásbelik előkészítése

Iskolavezetés szakos kollégák BECS

8. of.

A tanulók szükségleteinek, céljainak tehetségének figyelembe vétele

január

beiskolázási terv

 továbbtanulás

Iskolavezetés szakos kollégák

BECS

Pedagógiai gyakorlat fejlesztése

február

szóbeli meghallgatások, óvodás hívogatók indítása

Iskolavezetés szakos kollégák 1. of.

Célok tudatosítása

március

 digitális tananyagok használata

országos mérések előkészítése

Iskolavezetés szakos kollégák BECS

IKT eszközök hatékony használata

április

 

fejlesztő, felkészítő munka

egészségtudatos gondolkodás

Iskolavezetés osztályfőnökök

BECS

tanulók önálló munkára, gondolkodásra nevelése

május

kompetencia mérés

Iskolavezetés osztályfőnökök

Kompetencia alapú tudás kialakítása

június

pedagógiai munka értékelése

Iskolavezetés

Rendszeres visszacsatolás, megerősítés

 

 

 

Legitimációs záradék

 

 

 

 

A munkatervet az iskola tantestülete a 2021. szeptemberi rendkívüli nevelőtestületi értekezleten megtárgyalta és elfogadta.

 

 

Piliscsaba, 2021-09-13

                                                                                              Medzihradszky Lászlóné

                                                                                   nevelőtestület képviselője

 

 

A munkatervet az iskolai diákönkormányzat megismerte, véleményezte és egyetértett vele.

 

 

Piliscsaba, 2021-09-13

Kőrösi Lili

                                                                                   diákönkormányzat képviselője

 

 

A munkatervet az iskolai szülői szervezet képviselői megismerték, véleményezte és egyetértettek vele.

 

 

Piliscsaba, 2021-09-13

                                               Törtei Renáta

                                                                                   szülői szervezet képviselője

HASZNOS LINKEK

Vegye fel a kapcsolatot velünk

Piliscsaba Jókai Mór Áitalános Iskola

MegtalálhatóFacebookon:
www.facebook.com/csabaiskolajokai/

Kapcsolat

Jókai Mór Általános Iskola

OM azonosító: 201657
2081 Piliscsaba
Fő út 124.

Virágh Norbertné
Tel: (+36-30) 644-5392

Lászlóczki Mihály Györgyné (Vali)
Tel: (+36-26) 375-210

Mail: jokaiiskola124@gmail.com

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.