INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) pályázat

Kiíró: 
Emberi Erőforrások Minisztere
Pályázat állapota: 
Folyamatban

Emberi Erőforrások Miniszterea Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetPiliscsabai Jókai Mór Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőA vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16. - 2027. augusztus 15-ig szól.A munkavégzés helye: Pest megye, 2081 Piliscsaba, Fő út 124.A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésrebocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete ésdöntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásárólszóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadóimegbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástóleltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szólóalkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőreszóló alkalmazás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 2022. 02. 28. 7:32 Megtekintés https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=id5b3psyb9 2/2
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztésielképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozóóraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem álla tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatoskezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkörgyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltatóáltali kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásraalkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 1.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rigó Katalin tankerületi igazgató nyújt, a 06/23 520 - 616-os telefonszámon.A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi Központ,2030 Érd, Alispán utca 8/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító  számot:TK123/HR/3279-1/2022 , valamint a beosztás megnevezését: Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola -Intézményvezető.A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 28.A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • az intézmény honlapján
 • a tankerületi központ honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban),zárt borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Piliscsabai Jókai MórÁltalános Iskola intézményvezetői beosztására".A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 28.A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokattartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Csatolt dokumentumok : 
CsatolmányMéret
PDF ikon Intézményvezetői pályázat165.01 KB

HASZNOS LINKEK

Vegye fel a kapcsolatot velünk

Piliscsaba Jókai Mór Áitalános Iskola

MegtalálhatóFacebookon:
www.facebook.com/csabaiskolajokai/

Kapcsolat

Jókai Mór Általános Iskola

OM azonosító: 201657
2081 Piliscsaba
Fő út 124.

Virágh Norbertné
Tel: (+36-30) 644-5392

Lászlóczki Mihály Györgyné (Vali)
Tel: (+36-26) 375-210

Mail: jokaiiskola124@gmail.com

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.