Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezető
 
Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola, mint az oldal tulajdonosa (továbbiakban Szolgáltatóadatkezelőmagára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát
Kötelezettséget vállal arrahogy az oldal (továbbiakbanWeboldalműködtetésével kapcsolatos adatkezelés megfelel jelen tájékoztató 
és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.
Jelen adatkezelési tájékoztató a Szolgáltató weboldalán és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki.  Jelen adatvédelmi tájékoztató elérhető a következő weboldalról:  
http://suli.pilis.info/page/adatvedelem 
Az adatvédelmi tájékoztató módosításai az előbbi oldalon történő közzététellel lépnek hatályba. Szolgáltató fenntartja a jogot a jelenlegi tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak a az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
 
Definíciók;
 1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 3. különleges adat:

  • a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

  • b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 20. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

 21. egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó-hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

 
Látogató: aki regisztráció nélkül böngészik, keres a weboldalon közzétett tartalomban.
 
Regisztrált Felhasználó: szépségipari szakember, szépségiparral kapcsolatos szalon tulajdonosa vagy üzemeltetője. 
 
Szolgáltatás Regisztrált Felhasználóknak: Regisztráció után lehetősége van az általa nyújtott szolgáltatásról leírást, adatokat, képeket közzétenni, a Látogatók ezek között böngészhetnek, kereshetnek.
 
Szolgáltatás Látogatóknak: Regisztráció nélkül kereshet a Regisztrált Felhasználók által megadott adatok alapján szépségipari szakembert, szalont, elolvashatja bemutatkozásukat, megtekintheti feltöltött képeiket.
 
Regisztrált Látogató: kereshet a Regisztrált Felhasználók által megadott adatok alapján szépségipari szakembert, szalont, elolvashatja bemutatkozásukat, megtekintheti feltöltött képeiket. Ezenkívűl véleményt írhat az Regisztrált Szolgáltatók Tábláira. Továbbiakban a „Szolgáltatás Regisztrált Felhasználóknak” és /vagy „Szolgáltatás Látogatóknak” Szolgáltatás.
 
Alapelvek
Adatkezelő, adatok továbbítása
Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése során adatfeldolgozót vesz igénybe. 
Az adafeldolgozó neve: Frech' Miklós
címe: 2081 Piliscsaba Szent István király útja 59
feladata: a szerverek biztosítása, az adatbázisok karbantartása, a regisztrációs kérelmek feldolgozása. 
A Weboldal használatával kapcsolatosan a regisztrációkor megadott adatokat megismerheti az oldal tulajdonosa, mint adatkezelő és az adatfeldolgozó, mivel az adatfeldolgozó jogi személy, ezért konkrétan az adatfeldolgozó munkatársai ismerhetik meg az adatokat. A regisztráció után a tábla létrehozásakor megadott, feltöltött adatok, képek nyilvánosak lesznek- ezek ha tartalmaznak személyes adatot, akkor ezek közlése önkéntesen nyilvánosságra hozott személyes adatoknak számítanak.
 
A Szolgáltató megoszthatja a Weboldal Regisztrált Felhasználóiról vagy Látogatóiról szóló összesített és anonimizált adatokat (pl. látogatottsági statisztika) harmadik személyekkel, hogy azokat tájékoztassa, hogy kik és milyen módon használják a Weboldalt. 
 
Regisztrált felhasználók:
 
Az adatkezelés célja:  A Regisztrált Felhasználók azonosítása, a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása
 
Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató a személyes adatokat a Regisztrált Felhasználó általi törléséig kezeli. A regisztráció törlésére belépés után a Profilom menüpontban van lehetőség
Ekkor véglegesen törlésre kerülnek a Regisztrált Felhasználó személyes adatai és minden más általa megadott adat is (plképekleírás). A törlés után a Szolgáltatás csak újbóli regisztrációval vehető igénybe
 
Adatkezeés jogalapja:
Weboldalon az érintettek személyes adatainak kezelésére a megfelelő tájékoztatáson alapulóönkéntes hozzájárulás alapján kerül sor 
(
melyet a regisztrációs felület kitöltésével és a jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával adsz meg).
weboldal használatával kifejezetten elfogadod és hozzájárulsz a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adataid 
Tájékoztató szerinti gyűjtéséhezkezeléséhez és továbbításához
 
Kezelt adatok köre: 
A regisztrációkor megadott név (vezetéknév és keresztnév) és email cím .
A tábla szerkesztésekor megadott adatok nyilvánosak (mindegyik!)- ezt kérlek vedd figyelembe, mert emiatt a táblára kikerülő adatok nem esnek a jelen Tájékoztató hatálya alá. Az ilyen nyilvánosságra hozatalt a Regisztrált Felhasználók annak tudatában teszik meg, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet és hogy az ilyen visszaélések megakadályozására a Szolgáltatónak nincs lehetősége. 
 
Amennyiben Szolgáltató részére adatközlők nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 
cookik/ sütik
A Weboldalon alkalmazott cookie-k típusuk, funkcióik szerint:
   analitika, statisztika
   weboldalon keresztül követés
  bejelentkezési, felhasználó azonosító cookie
 
A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését a Szolgáltató a Regisztrált Felhasználó,  Látogató , Regisztrált Látogató önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. A Regisztrált Felhasználó, Látogató vagy Regisztrált Látogató a böngészőjében képes törölni a sütit a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja.  Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Regisztrált Felhasználó, Látogató  vagy Regisztrált Látogató letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a Weboldal valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Pl. A cookik elfogadása esetén a kényelmes használat érdekében belépés után a rendszer belépett állapotban marad, akkor is ha bezárod a böngészőt, addig amíg ki nem lépsz. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra az esetre, ha nem lépsz ki a rendszerből és emiatt illetéktelenek hozzáférnek az adataidhoz vagy módosítják azokat. 
 
A Weboldal látogatottsági adatainak vizsgálatához, statisztikákhoz a Szolgáltató a Google Analytics szolgáltatását veszi igénybe. A Weboldalon ehhez a szolgáltatáshoz kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, amelyek a látogatottsághoz kapcsolódó adatokat, statisztikákat küldenek a Szolgáltatónak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt található: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ 
 
Linkek
A Weboldal tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amely oldalak nem esnek jelen Tájékoztató hatálya alá, és ahol eltérő lehet az adatvédelmi gyakorlat. Ezek az oldalak nem Szolgáltató tulajdonai, nem Szolgáltató üzemelteti őket. Érdemes ezen harmadik személyek oldalaira vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat tanulmányozni mielőtt valamilyen személyes adatodat megadod. Az ezeken az oldalakon kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban Szolgáltató semmilyen felelősséget sem vállal. …
Facebook fb login van a látogatóknak, így lesznek regisztrált látogatók, tudnak kommentet írni az egyes szolgáltatókhoz és értékelhetik is őket.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon. 
 Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
A kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. ….
Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)
 
Adatok védelme, adatbiztonság
Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát. Szolgáltató nem személyesen látja el az adatkezelői és üzemeltetési feladatokat, ezeket más látja el, aki mindent megtesz a Regisztrált Felhasználók személyes adatainak védelmében. Ennek értelmében olyan technikai intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan hozzáféréstől vagy közzétételtől. Az előbbiek ellenére nem tudjuk garantálni, hogy jogosulatlan behatolás esetén bármely megadott információhoz, adathoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik személy. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben biztonsági rést érzékel a rendszerben vagy ilyen jut tudomására, akkor erről tájékoztassa a Regisztrált Felhasználókat és Látogatókat. Ezzel egyidejűleg pedig a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató a rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést vagy annak egyes funkcióit korlátozhatja. 
 
Tájékoztatás az adatkezelésről
 
A személyes adatot törölni kell, ha
• kezelése jogellenes;
• az érintett kéri;
• az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
• azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Kezelt adatok módosítása, helyesbítése. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. 
Amennyibe Szolgáltató nem teljesíti Felhasználó törlésre, zárolásra vagy helyesbítésre vonatkozó igényét, akkor 30 napon belül írásban közli (a megadott email címre küldött levélben) az elutasítás indokát. 

HASZNOS LINKEK

Vegye fel a kapcsolatot velünk

Piliscsaba Jókai Mór Áitalános Iskola

MegtalálhatóFacebookon:
www.facebook.com/csabaiskolajokai/

Kapcsolat

Jókai Mór Általános Iskola

OM azonosító: 201657
2081 Piliscsaba
Fő út 124.

Virágh Norbertné
Tel: (+36-30) 644-5392

Lászlóczki Mihály Györgyné (Vali)
Tel: (+36-26) 375-210

Mail: jokaiiskola124@gmail.com

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.