Munkaterv (2014/2015-ös tanév)

 

Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola  Munkaterve

a 2014-2015-ös tanévre

 

Készítette:  Virágh Norbertné

A tantestület jóváhagyta: 2014. 08. 29.

 

 

1. Helyzetelemzés

Iskolánkban 6 általános iskolai tanulócsoport van, ebből a 1-2. és 3-4. évfolyam összevontan működik. Az osztályokban a diáklétszámot a következő táblázat szemlélteti.

osztályok

létszám

bejáró

SNI

HH

HHH

1.-2.

8

 

 

1

2

2

3-4.

6

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

alsó összes

14

 

1

5

2

5.

12

 

3

2

4

6.

7

 

1

3

1

7.

7

 

 

 

4

8.

4

 

 

1

2

felső összes

30

 

 

6

11

iskola összes

44

 

5

11

13

 

A tanulócsoportok osztálytermi elhelyezése 100%-ban megoldható. A tornateremben az egy ciklusban adódó 72 testnevelés  óra megfelelő körülmények között levezethető. A különböző szakfeladatokon a közalkalmazotti létszám a következő táblázat szemlélteti:

 

Munkaidő

Általános Isk.

Technikai

Teljes

7

3

Rész

4+2 óraadó

0

Összes

13

3

 

Egy pedagógus GYES-en, van. Egy pedagógus halmozott szabadságát tölti.

 

2. Célkitűzések, feladatok

 

Célkitűzéseinket

-          a Nemzeti Köznevelési törvény végrehajtásából adódó feladatok

-          a tantervi követelmények teljesítése

-          a változásokból adódó feladtok végrehajtása

-          a község elvárásai

-          és a megtervezett minőségbiztosítási feladatok végrehajtása határozzák meg:

-          egységes nevelőtestületi szemlélet és egységes követelményrendszer kialakítása,

-          neveltségi szint emelése,

-          fejlesztés eredményességének növelése,

-          a hagyományok ápolása,

-          az eredmények ismertetése széles körben

-          az iskola létszámának növelése

A célokhoz kapcsolódó feladatok:

 • az SZMSZ kiegészítése,
 • helyi tantervek kiegészítése,
 • a helyi tantervekhez tanmenetek készítése,
 • a kötelező továbbképzések elvégzése,
 • szabályzatok kiegészítése,
 • tehetséggondozás, továbbtanulásra felkészítés,
 • tanulmányi versenyeken aktív részvétel,
 • egyéni korrepetálások megszervezése,
 • a fejlesztő órák megszervezése,
 • az oktató-nevelő munka minőségének javítása,
 • a mulasztások figyelemmel kísérése, szükség esetén azonnali intézkedés,
 • igény kialakítása környezetünk védelmére és ápolására,
 • napköziben a kulturált étkezés megkövetelése,
 • nyári napközis tábor megszervezése,
 • betartható ügyeleti rend kialakítása,
 • a könyvtári könyvek katalogizálása,
 • selejtezés a könyvtárban,
 • az eszköztár fejlesztése:

általános iskolában:       * könyvtár bővítése,

* kötelező taneszközök beszerzése,

* technika és életvitel tantárgyhoz kapcsolódó tárgyi feltételek megteremtése

            3. Kapcsolattartás

 

-          Az iskola vezetése állandó kapcsolatot tart fenn a jegyzővel és az Önkormányzattal, és törekszik a kölcsönös bizalom, a megfelelő tájékoztatás és a jó együttműködés kialakítására.

Felelős: igazgató

- Folyamatosan kapcsolatot tart a nála jelentkező egyházközösségekkel. Év elején egyeztet az órarend összeállításánál. Szükség esetén helyet biztosít a hit-oktatáshoz.

Felelős: igazgató

-          A gyermekvédelmi felelős segíti a szociális támogatások megállapításánál, figyelemmel kíséri a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, ezért állandó munkakapcsolatot tart fenn az osztályfőnökökkel, a gyámügyek intézőjével, a szociális bizottsággal és a védőnővel.

Felelős: Moravecz Lívia

-          A jövendő első osztályos tanítók meglátogatják és fogadják a nagycsoportos óvódásokat.

Felelős: Medzihradszky Lászlóné

 

 

4. Ellenőrző munka

 

A minőségbiztosítás érdekében az iskola vezetése fokozza az óralátogatásokat. Kiemelt megfigyelési terület: neveltségi szint, kifejező képesség és az írásbeli munka minősége.

 

Időpont

A vizsgálat tárgya

Felelős

szeptember

adminisztrációs munka

Iskolavezetés

október

1. és 5. osztályok, fejlesztések

Iskolavezetés

november

matematika, magyar, angol

Iskolavezetés

december

történelem, angol

Iskolavezetés

január

biológia, földrajz, tanórán kívüli tevékenységek

Iskolavezetés

február

ének, testnevelés, rajz

Iskolavezetés

március

fizika, kémia, informatika

Iskolavezetés

április

osztályfőnöki órák

Iskolavezetés

május

1. és 5. osztályok

Iskolavezetés

 

Az óralátogatásokon túl a 2014-2015-ös tanévben fokozottan vizsgáljuk:

-          A munkafegyelem alakulását, a pontos órakezdést, a tanári ügyeletet.

-          A tanári adminisztrációs munkát (naplóvezetés, osztályzatok beírása, ellenőrző vezetése, a tanulói hiányzások vezetése, bizonyítványok írása).

-          Az objektivitást és egységességet a tanulói munka elbírálásánál.

-          A tanórán kívüli tevékenységeket.

-          A fejlesztéseket.

-          Az osztályfőnöki munkát.

-          Csoportok átjárhatóságát.

-          Tanórai fegyelmet.

-          A tantermek rendben tartását.

-          Osztályfőnöki munkát.

Ebben a tanévben két külső mérés várható:

            szeptember 30. OKÉV bemeneti mérése 1. osztály

            2015. május 27. OKÉV országos mérés 6. és 8. évfolyamon

 

 

5. Szervezési feladatok

 

-          Ebben a tanévben két hivatalos állami ünnephez kapcsolódva szervezünk iskolai rendezvényt. Október 23-ról, és a Március 15-ről emlékezünk meg.

Felelős: Járainé Czika Szidónia és Szauter Tünde

-          Október 6-ról és a Nemzeti összetartozás napjáról a felső tagozatosok az osztályfőnöki órán közösen emlékeznek meg.

                                       Felelős: osztályfőnökök

A hivatalos állami ünnepek mellett iskolai méretű rendezvények a tanévnyitó, a karácsonyi ünnepség, a diáknapok, a ballagás és a tanévzáró. Ezeken a tanulók és a tantestület tagjainak részvétele kötelező.

                                                   Felelős: Virágh Norbertné

 

6. A törvényben biztosított 5 tanításnélküli munkanap felhasználása

 

1.         2014. december 13.    továbbképzés

2.         2015. január 17.          továbbképzés

3.         2015. február 26.        tanítás nélküli munkanap

4.         2015. február 27.        tanítás nélküli munkanap

5.         2015. május                tantestületi kirándulás

 

7. Részletes naptár

 

Augusztus                                                                                        Felelős

 

Augusztus 27. pótvizsga                                                                   igazgató

Augusztus 29. tanévnyitó értekezlet                                                igazgató

 

 

Szeptember

 

Szeptember 1. 8 óra tanévnyitó                                                        igazgató

 

Szeptember 2. első tanítási nap                                                        Tantestület

 

Szeptember 8. szülői értekezlet                                                        igazgató

 

Szeptember „Az iskola közös ügyünk” rendezvény                         igazgató

 

Szeptember 19. tanmenetek leadási határideje                                 igazgató

 

Szeptember 30. textilműhely kiállítás                                               TÁMOP Szauter Tünde

 

 

Október

 

 

Október 4. Állatok világnapja – rajzverseny                                    TÁMOP Szauter Tünde

 

Október 6. megemlékezés az aradi vértanúkról                                osztályfőnökök

 

 

Október 22. (okt 23. megemlékezés)                                                6. osztály, Szauter Tünde

 

Október 23. munkaszüneti. nap

 

Őszi szünet okt.27-31-ig

 

 

 

November

 

Első tan nap nov. 3.

 

November 3. Partizán kupa

 

November 12. Feltalálók Napja – tanulmányi kirándulás Csodák Palotája

                                                                                                          TÁMOP Szauter Tünde        

 

December

 

December 5. Mikulás ünnepség/ szépségverseny                             osztályfőökök

 

Adventi készülődés                                                                          Szauter Tünde

 

December 19. fenyő ünnep                                                               osztályfőnökök

 

Téli szünet dec.22-tól -2015.jan 5-ig    

 

 

Január

 

Első tanítási nap 2014.jan.5.

 

Január 16. osztályzatok lezárása,osztályozó értekezlet                     igazgató

 

Január 20. félévi bizonyítványok kiosztása                                      osztályfőnökök

 

Január félévi értekezlet jan.23.                                                          igazgató

 

Január       továbbtanulási lapok előkészítése                                    osztályfőnök

 

 

Február

 

Február 3. szülői értekezlet                                                               igazgató, osztályfőnökök

 

Február 3. Rejtvényfejtők Világnapja vetélkedő                              alsós tanítók

 

Farsangi készülődés                                                                          osztályfőnökök

 

Február 6. farsangi bál                                                                      osztályfőnökök                                                            

 

Február 14. továbbtanulási lapok küldése                                        osztályfőnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március

 

Március 13.(március 15. megemlékezés)                                          Járainé Czika Szidónia

 

Húsvéti készülődés                                                                           Szauter Tünde

 

Nyílt nap, ovis hívogató                                                                    alsós tanítók, igazgató

 

 

 

Április

 

Április 10 Költészet Napja versmondó verseny                               Járainé Czika Szidónia

 

Április  Látogatás a Lakatos M. Ált. Isk-ban            13-17ig                                  Igazgató, Szauter T.

 

Tavaszi szünet április 2-április 7-ig

 

Első tan nap: április 8. szerda

 

Falutakarítás   április 18-19.                                                                         Szauter Tünde

 

 

Május

 

 

Május 5. anyák napi készülődés alsó -felső                                                 Medzihradszky L.

 

Május19. madarak és fák napja – kirándulás, rajzverseny                osztályfőnökök                                            

 

Május 25.Pünkösd rövidített nap                                                      igazgató

 

Május 29. pedagógus nap                                                                 igazgató

 

Május utolsó hete gyereknapi rendezvények                                    tantestület

 

 

Június

 

Június 5. tanulmányi kirándulás, Budakeszi Vadaspark és Kalandpark

                                                                                                          tantestület TÁMOP

 

Június osztálykirándulások                                                               osztályfőnökök

 

 

Június 15. ballagás, évzáró, utolsó tanítási nap                                 igazgató

 

        

HASZNOS LINKEK

Vegye fel a kapcsolatot velünk

Piliscsaba Jókai Mór Áitalános Iskola

MegtalálhatóFacebookon:
www.facebook.com/csabaiskolajokai/

Kapcsolat

Jókai Mór Általános Iskola

OM azonosító: 201657
2081 Piliscsaba
Fő út 124.

Tel: (+36-26) 375-210
Mail: jokaiiskola124@gmail.com

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.