Háztartástani ismeretek

 

2014/2015

 

Célok, feladatok- általános fejlesztési követelmények:

 

A háztartástani ismeretek tartalma a modern általános műveltség nélkülözhetetlen része.

*      Alapvető feladat olyan gyermekeket nevelni, akik megfelelnek a mai világ kihívásainak, megalapozni olyan ismereteket, amelyek továbbfejlesztve alkalmasak a jövőbeni felhasználásra is.

*      Olyan ismereteket, készségeket, képességeket, beállítódásokat alakít, melyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását otthonunkban és mindennapi életünkben is, ugyanakkor óvnak annak deformáló, elidegenítő hatásától.

*      A tanulók alsóbb osztályokban és otthon tanult és háztartási ismereteinek továbbfejlesztése.

A háztartástan főbb ismeretköreinek: az egészség, a táplálkozás, a gazdálkodás, a ruházkodás és a lakás-lakókörnyezet ismeretanyagának életkorhoz igazodó, a technika tárgyon belül megszerezhetőn túli bővítése.

*      Legyenek képesek egészséges életvitelt kialakítani, életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni.

*      A szép, célszerű otthon kialakítására való igényesség.

*      Támogatás nyújtása a káros függőségekhez szokás kialakulásának megelőzésében.

*      A korszerű, egészséges táplálkozás, helyes étkezési szokások kialakítása.

*      A helyes napirend megtervezése.

*      A lakás, ruházat tisztántartására való igényesség kialakítása.

*      A szolgáltatások használatában tájékozottság kialakítása.

*      A gazdálkodással kapcsolatos összefüggések felismertetése.

*      Az energiatakarékosság szükségletének beláttatása.

*      A háztartási megtakarítások lehetőségei.

*    A környezetvédelem fontosságának megismertetése, környezetkímélő módszerek alkalmazása.

 

Követelmények

A tanulók:

*      képesek legyenek ok-okozati összefüggések, problémák felismerésére, a feladatok megoldására.

*      tudják az alapvető tervezési-szervezési ismereteket és legyenek képesek munkájuk megtervezésekor, elvégzésekor ezeket tudatosan alkalmazni.

*      az elemi munkaszokásokat, algoritmusokat, a kultúrált magatartást és életvitelt sajátítsák el.

*      ismerjék fel a környezetvédelmi lehetőségeket környezetükben.

*      vigyázzon munkaeszközeire, környezetére.

*      legyen képes munkáját kitartóan, céltudatosan, és balesetmentesen végezni.

*      vegye figyelembe az energia-anyagtakarékossági szempontokat.

*      legyen képes használni az ismeretterjesztő műveket-lexikonokat, szótárakat, szakkönyveket, szaklapokat, folyóiratokat.

Háztartástan:

*      ismerje a helyes életmód szokásait.

*      váljon otthonát szerető személyiséggé.

*      vállaljon kötelezettséget a háztartási, családi feladatok ellátásában az életkorának megfelelő szinten.

*      ismerje meg a háztartásra vonatkozó egészségügyi, higiéniai szabályokat.

*      törekedjen az ízléses és tiszta munkavégzésre.

*      ismerje a háztartásokban leggyakrabban használt élelmiszereket, azok tápanyagtartalmát, elkészítésének módját.

*      legyen nyitott a korszerű táplálkozás iránt.

*      váljon szokásává az egészséges, kultúrált étkezés.

*      ismerje a leggyakoribb textilanyagokat, a feldolgozás és felhasználás szempontjából.

*      legyen képes a lakás, ruházat gondozására, ápolására.

*      ismerje a lakás, ruházat, környezet, a test tisztántartásának célját és módját.

*      ismerje a háztartási jövedelmek összetételét, eredetét, bevétel-kiadás tervezési módját.

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:

A háztartástan területén az elméleti és gyakorlati jellegű ismeretek ötvöződnek, ezért a tantervben szereplő témák elsajátításához az elméleti tanulás mellett gyakorlati tevékenység is szükséges. Így nincs olyan gyermek, aki valamilyen téren ne tudna eredményt felmutatni, legyen az gyakorlati tevékenység, vagy elméleti ismeret.

 

 

Értékelés, ellenőrzés, minősítés módjai:

 

Az értékelés típusai:

-    Az értékelés legyen ösztönző, formáló, ahol figyelembe kell venni a tanulók személyiségének sajátosságait, de az összegző, minősítő értékelést sem szabad elhanyagolni.

-    Előbbi értékelést (ösztönző, formáló) az egyes témakörökön belül, illetve a gyakorlati tevékenységek értékelésénél alkalmazzuk.

-    Az összegző, lezáró értékelésre egy-egy tematikus egységnek a lezárásakor kerüljön sor minősítő jelleggel.

Az értékelés alapelvei:

-    A tanulókkal szemben csak olyan követelményt támasszunk, amely

-    összhangban van életkori sajátosságukkal,

-    összhangban van tudásukkal,

-    érvényesül benne a fokozatosság elve,

-    ösztönző, nevelő hatással van.

Az értékelés menete:

-    az elméleti és gyakorlati téren egyaránt fontos az értékelési szempontok megadása (pontosság, forma, kidolgozás, a terv megvalósítása a gyakorlati kivitelezésben).

-    önellenőrzés és önértékelés kialakításának fontossága.

-    javítási lehetőségek feltárása.

-    fejlődési tendencia figyelembe vétele.

Az értékelés formái:

-    a tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése, értékelése

-    munkadarabok értékelése előre megadott szempontok alapján

-    szóbeli, írásbeli felelet elméleti ismeretekből

-    tesztek, dolgozatok, beszámolók osztályozása.

Az értékelés témája:

-    az anyagok tulajdonságai alapján a helyes anyag kiválasztását, az eszközök-és szerszámok helyes használatát, a pontos munkavégzést,

-    a cselekvésformákat, viselkedésformákat elsősorban szituációs helyzetben dolgozzuk fel és értékeljük,

Az értékelés módja:

-    Az Oktatási Törvénynek megfelelően az értékelés, minősítés érdemjeggyel, osztályzattal történik.

-    Az érdemjegy lehet: elégtelen(1),elégséges(2),...,jeles(5).

-    A tanuló egyes érdemjegye elégséges(2),ha az adott téma helyi tantervben meghatározott rendszerének megfelelő minimális teljesítmény legalább 90%-át tejesíti.

-    A tanuló egyes érdemjegye jeles(5), ha az adott témában, tananyag egységben a helyi tanterv által meghatározott optimum követelményeket legalább 90%-ban teljesíti.

-    A két érdemjegy között lévő további differenciálásnál az optimum követelmények a mérvadók.

-    Általában legyen igaz, - melytől az egyéni sajátosságok figyelembe vétele mellett indokolt esetben lehet eltérni, a következők:

-     jó(4)-                   az optimum követelmények 89-80 %-a

-    közepes(3)-          az optimum követelmények 79-60 %-a

 

 

 

 

 Tartalom

 

Témakörök:

5.évf.

6.évf.

 1. Lakás, lakókörnyezet

8 óra

8 óra

 1. Ruházkodás

6 óra

8 óra

 1. Táplálkozás

12 óra

12 óra

 1. Gazdálkodás

2 óra

-

 1. Ünnepeink, szokásaink

6 óra

6 óra

 1. Összefoglalás, értékelés, szervezés

3 óra

3 óra

Összesen:

37 óra

37 óra

 

 

 

 Minimum követelmények az adott évfolyam  végén

 

   5.évfolyam

 

*      Ruházatának karbantartása, ápolása. Egy-két öltésfajta ismerete.

*      Ismerje a legfontosabb tápanyagokat, a rendszeres étkezés fontosságát. Tudjon ízlésesen teríteni.

*      Tudja anyagi lehetőségeik reális felmérését elvégezni. A mindennapi életből vett példákat tudjon felsorolni a takarékosságra. A környezet egészségesebbé tételének alapvető problémái.(környezet szennyezés)

*      Munkaterületét önállóan tudja rendben tartani, egyszerű ételek önálló elkészítésére legyen képes.

*      Ismerje az ünnepek jelentőségét életünkben, ismerjen egy – két szokást, hagyományt legnagyobb ünnepeinkkel kapcsolatban.

 

   6.évfolyam

 

*      Tudja az alapvető higiénés rendszabályokat. Ismerje az egészséges, kultúrált étkezés alapvető szabályait. Ismerjen néhány egyszerű ételkészítési eljárást.

*      Tudja önmagát és környezetét rendszeresen tisztántartani.

*      Ismerje környezete (az élelmiszerek) alapvető higiéniai követelményeit. Legyen képes anyagi lehetőségei reális felmérésére. Tudja zsebpénzét beosztani.

*      Ismerjen egy – két ünnepeinkhez kapcsolódó étel elkészítését.

*      Alkalmazza a háztartási munkák megszervezésének célszerű módjait.

*      Anyagok célszerű alakítása adott problémamegoldásakor.

 

 

 

 

 

 

 

Témakör

Évf.

Cél

Követelmény

Tartalom

 1. Lakás, lakó-környezet

5.

Az otthon, lakás, környezet fogalmak tartalmának bővítése, mélyítése. Lakásunk egyszerű díszítése, otthonosabbá tétele.

Ismerje az otthonosság kritériumait. Tudja, hogy hogyan teheti otthonosabbá szobáját egyszerűen.

Otthon, otthonos-ság konkrét pél-dában. Egyszerű dísztárgy, díszítő elem készítése.

 

6.

Az otthonosság tartal-mi jegyeinek értelme-zése, a múlt értékeinek felfedeztetése.

Tervezze meg szobája díszítését. Gyűjtsön képeket régi és új lakásbelsőkből, díszítőelemekből!

Gyűjtemények vizsgálata a személyes élmény, a hatás szempont-jából. Egyszerű használati tárgy készítése.

 1. Ruházkodás

5.

Néhány öltésfajta és azok funkciójának megtanítása. Fonási technika, gyöngyfűzési technika megismerte-tése.

Készítsen egyszerű használati tárgyakat a tanult öltésfajtákkal. Készítsen el fonással, vagy fűzéssel egy – egy dísz-, vagy használati tárgyat

Varrás: egyszerű darabon keresztül néhány öltésfajta megtanítása. Egyszerű dísztárgy, vagy „ékszer” készítése.

 

6.

A lakóhely népművé-szeti hagyományainak megismertetése. A népművészeti hagyo-mányok továbbvite-léhez szükséges tevé-kenységek megismer-tetése.

Ismerje meg lakóhelye népművészetét! Tudjon kismérető használati tárgyat készíteni a megismert öltésekkel, technikával!

Díszítő öltések megtanulása, egyszerű használati tárgy készítése a megismert technikával.

 1. Táplálkozás

5.

Az egészséges táp-anyagok megismer-tetése. Néhány egy-szerű étel elkészíté-sének megtanítása, a tálalás, terítés szabá-lyainak bemutatása.

Sorolja fel a szervezet számára fontos tápa-nyagokat! Tudjon egészséges hidegtálat, salátát készíteni! Ismer-jen néhány egészséges étel és sütemény elké-szítésének módját!

Szervezetünk működését biztosító tényezők. Ételkészítés, tápanyagarány, energia. Terítés, tálalás, mosogatás.

 

6.

Az ételkészítés során alkalmazott praktikus elemek megismerte-tése. Egyszerű étel-készítési eljárások és az ételek tárolásának elsajátíttítása.

Tudjon ízlésesen teríteni, tálalni! Sajátítson el néhány ételkészítési eljárást! Ismerje az ételek tárolásának módjait!

Alapterítékek, szokások, szabályok. Egytálételek, egyszerű ételek elkészítése, energiaszámítás.

 

Témakör

Évf.

Cél

Követelmény

Tartalom

 1. Gazdálkodás

5.

A gazdálkodással kapcsolatos ismeretek elmélyítése. Az élet-mód és a gazdálkodás közötti összefüggés felfedeztetése.

A gazdálkodásra vonatkoztatva alkal-mazza a takarékosság kapcsán szerzett isme-reteit! Mutassa be a zsebpénz beosztásá-nak, felhasználásának módját!

A család jövedel-me: bevétel, kiadás. A pénz felhaszná-lása „nagyban” és „kicsiben”. Néze-tek, vélemények az életmódról.

 1. Ünnepeink, szokásaink

5.

Ünnepeink – vallási-, nemzeti-, családi –, a szokások, hagyomá-nyok meg megisme-rése. Hagyományaink ápolása.

Ismerje meg hagyomá-nyainkat az ünnepe-inkhez kapcsolódóan! Tudjon néhány hagyo-mányos ünnepi ételt elkészíteni, ünnepi asztalt megteríteni!

Karácsonyi, farsangi, húsvéti ünnepkör. Névnapok, születésnapok.

 

6.

Ünnepeink – vallási-, nemzeti-, családi –, a szokások, hagyomá-nyok meg megisme-rése. Hagyományaink ápolása.

Ismerje meg hagyomá-nyainkat az ünnepe-inkhez kapcsolódóan! Tudjon néhány hagyo-mányos ünnepi ételt elkészíteni, ünnepi asztalt megteríteni! Ismerje meg az alapvető illemszabá-lyokat!

Pünkösd, Péter és Pál napja, augusztus 20., lakodalmak, keresztelő, szilveszter, újév.

 

 

 

FELTÉTELEK:

 

Személyi feltételek:

 

- Technika-, háztartás-technika szakos általános iskolai tanár.

 

Tárgyi feltételek:

 

-  szaktanterem, tankonyha

-  elsősegélynyújtó csomag

videoanyag különböző történeti és ismeretterjesztő témákban

-  különböző gyűjtemények, ábrák, anyagminták (lehet tanulók által készített gyűjtemény!)

textil anyagok, fonalak, gyöngyök,  munkadarab készítéshez

ollók, tű, cérna, gyöngyfűzéshez vékony drót, ragasztó, színes papírok,

-  cserepek,  virágtartók,

-  konyhasarok: előkészítő hely, tűzhely, mosogató, stb.

-  tálaló eszközök: tányérok, evőeszközök, poharak, stb.

-  főző-, tálalóedények

Minden tanévben igény szerint tartós élelmiszer alapanyag (liszt, cukor, só, fűszerek, stb.), és egyéb nem tartós élelmiszerek a tanmenetben szereplő ételek elkészítéséhez.

 

*kiemelve azok a tárgyi eszközök, anyagok, melyek beszerzése szükséges

 

 

 

 

HASZNOS LINKEK

Vegye fel a kapcsolatot velünk

Piliscsaba Jókai Mór Áitalános Iskola

MegtalálhatóFacebookon:
www.facebook.com/csabaiskolajokai/

Kapcsolat

Jókai Mór Általános Iskola

OM azonosító: 201657
2081 Piliscsaba
Fő út 124.

Tel: (+36-26) 375-210
Mail: jokaiiskola124@gmail.com

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.