Házirend

 

PILISCSABAI JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 

1.        Az intézménybe való beiratkozással - amely saját elhatározásából

ered , vállalja  és kötelességének tekinti az intézmény hagyományainak és hírnevének megőrzését, növelését, az udvariasságot, a kulturált viselkedést, az egymás iránti tiszteletet és segítőkészséget, a helyes, szép magyar beszédet, és az alábbi erkölcsi normák betartását:

 

1.1. A tiszta, egészséges környezet, a megóvott természet feltétele az emberi életnek.

Az intézményi közösség minden tagja ügyel természeti környezetére, figyel arra, hogy iskolai környezete tiszta, rendes és esztétikus legyen.

 

1.2.Az iskola diákjai ápoltan, gondozottan, az intézmény és munkahely jellegének megfelelő öltözetben és frizurával jelenjenek (ellentétes a természetes színektől eltérő hajfestés,  a  szembelógó haj, fiúk hosszú haja összekötés nélkül) meg az iskolában. Ne használjanak testápoláson túlmenő szépítőszereket, ne viseljenek az iskolai munkát zavaró ékszert, különösen testékszert, kerüljék a hennafestést, a műköröm használatát, fiúk a fülbevaló viselését, esztétikai és baleset megelőzési szempontból. A fültágító használata, és a tetoválás is tilos!

 

1.3. Az intézményi közösség tagjai (diákok, tanárok, az intézmény dolgozói) egymást és az intézmény vendégeit köszöntéssel üdvözöljék, a tanterembe érkező vagy onnan távozó felnőttet a diákok felállással köszöntsék. A másik emberhez való viszonyt a kölcsönös udvariasság, megbecsülés és segítőkészség jellemezze.

 

1.4. Az iskola diákja legyen kötelességtudó és együttműködő, segítse a közösségi munkát. Tanuljon szorgalmasan és törekedjen a képességének megfelelő tanulmányi eredmény elérésére, példamutató magatartás tanúsítására, segítse társait ennek elérésében.

Ne legyen érdektelen, közönyös, készületlen és megbízhatatlan!

 

1.5. Munkáját a legjobb tudása szerint végezze, egyenletesen és folyamatosan tanuljon. Tudása megbízható, írásbeli munkájában is gondos legyen.

 

1.6. Iskolán kívüli viselkedése tükrözze az iskolához tartozását, óvja, sőt növelje az intézmény jó hírét.  Ügyel arra, hogy ne váljon káros, egészségromboló szenvedélyek rabjává. Nyilvános helyeken, interneten mértéktartóan viselkedik, tudva hogy megnyilvánulásával nemcsak önmagát, de családját és iskoláját is minősíti. Az interneten való botránykeltő és iskolához méltatlan megjelenésért az elkövető erkölcsi felelősséggel tartozik.

Egy fiú és egy lány szorosabb kapcsolatát, egymáshoz tartozását mások előtt csak a jó ízlés határain belül fejezi ki. Mindketten tisztában vannak azzal, hogy a magánélet nem tartozik a nyilvánosságra.

 

 

 

 

 

             Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola

Házirendje

 

 

1.1.            A többször módosított házirendet az igazgató javaslatára az intézményi Tanács utólagos és a Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) előzetes egyetértésével a nevelőtestület 2013 augusztus 31-én fogadta el.

 Módosítása a fenntartó jóváhagyása után 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

           

1.2.            A házirend célja az, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartási szabályok minél hatékonyabban érvényesüljenek iskolánkban. Ezen szabályok – a köznevelési törvény (2011.évi CXC. törvény), annak végrehajtási rendelete, és a 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet diákokat közelebbről érintő részei – az intézmény minden polgára számára megismerhetőek a tanári szobában  kifüggesztendő másolatokból. A felvett növendék beiratkozása előtt megkapja a házirend egy példányát, annak megismeréséről és elfogadásáról a szülők, aláírásukkal nyilatkoznak. Az osztályfőnökök évente kötelesek ismertetni osztályaikkal a házirend rendelkezéseit, esetleges változásait; ezekről tájékoztatás tőlük és az igazgatótól kérhető.

A házirend közösségünk belső törvénye, ezért betartása és betartatása mindenki – diákok, pedagógusok, iskolai alkalmazottai, és az iskola területén tartózkodó polgárok – számára kötelező. Nem csupán szabálygyűjtemény, hanem a jellemfejlesztés sajátos iskolai eszköze.

 

 

1.3.            E szabályozás nem csupán a tanár-diák viszonyt kívánja a jog eszközével szabályozni, de a diákok egymással kapcsolatos magatartását is.

Az iskola tanulói iskolán belül és kívül egyaránt egymás közötti megnyilvánulásaikban, és tanáraikkal is kölcsönösen kötelesek az emberi méltóságot tiszteletben tartani.

 

Az általános iskolára vonatkozó szabályok

 

2.              A   törvényben   biztosított   tanulói  jogok  gyakorlásával  kapcsolatos  szabályok   és  eljárások.

2.1.            Az érdekképviselet, érdekegyeztetés iskolai rendszere.

Az osztályközösséget a választott diák képviseli. A választott tisztségeket, megbízatásokat lelkiismeretesen el kell látni.

Az érdekegyeztetés során kialakult vitákban a diákok között és a tanár-diák között kialakult konfliktusban, vitában az igazgatóból és a két oldal 2-2 képviselőjéből alakult iskolatanács dönt.

 

2.2.    A diákönkormányzat jogainak gyakorlása:

  -   minden iskolai tárgykörben kérdést intézhet a vezetőkhöz, arra 30 napon belül érdemi választ kell kapnia;

         -   a házirend és SZMSZ ügyében véleményezési jogot gyakorol; 

         -   dönthet saját tájékoztatási fórumának minden kérdésében;

         -   a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben véleményezési jogot gyakorol 

            

 

2.3.    A jogorvoslat helyi lehetőségei, a panaszjog gyakorlásának rendje

E lehetőségek a törvénybe foglalt jogorvoslati eszközök előtt, a problémák kezelésének helyi eszközeit jelentik.

Egyéni panasszal a diákok és szüleik az osztályfőnököt, indokolt esetben az  iskolavezetést kereshetik meg.

Amennyiben az eljárásban az osztályfőnök az érintett, a panaszos közvetlenül az iskolavezetéshez fordulhat.

Súlyos egyéni érdeksérelem esetén felülbírálati kérelem nyújtható be az intézményi tanácshoz.

Érdeksérelem esetén a DÖK-höz lehet fordulni, a DÖK az igazgatóhoz, aki 30 napon belül választ ad a megkeresésre.

 

2.4.      Az iskolaközösség tagja úgy éljen jogaival, hogy azzal ne akadályozzon mást jogainak gyakorlásában, ne sértse mások érdekeit.

 

2.5.     Az információs önrendelkezési jog gyakorlása

A tanuló az intézmény vezetőjétől írásban kérhet tájékoztatást arról, hogy személyes adatait, hogyan – hol és milyen formában – tárolják. Az adatok helyesbítését, az elavult adatok törlését a tanuló minden tanévben szeptember 15-ig, illetve az adatváltozást követő 30 napon belül az osztályfőnöknél kezdeményezheti. A napló és a törzskönyv módosítása után az osztályfőnök az iskolatitkárnál jár el a tanügyi nyilvántartás pontosításáért..

 

2.6.      Az információáramlás biztosítása

A diáknak joga van, hogy hozzájusson tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges értesülésekhez.

A tanulók tájékoztatása az iskolai eseményekről az iskolai és osztályfaliújságokon, a DÖK hirdetményeivel valósul meg.

 

2.7.1.        Kedvezményes juttatáshoz való jog

Az iskola a jogosultak számára a jogszabályoknak megfelelően biztosítja az ingyenes tankönyvhöz jutást.

 

2.7.2.      Különleges gondozáshoz való jog

Ennek tartalmi kérdéseit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. A tanulmányokkal összefüggő mentesítés miatti kérelmeket az igazgatónak címezve, írásban kell benyújtani, csatolva a kérelem alapjául szolgáló szakértői vélemény másolatát is.

 

2.7.3.   Iskolaváltás joga

A tanuló kérheti áthelyezését másik iskolába, ehhez az igazgatótól kap segítséget és tájékoztatást. A kérelmet a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább egy héttel kell benyújtani írásban.

 

2.7.4.   Rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog

A diákok évente vesznek részt gyógytestnevelési (május 15-ig), illetve fogászati szűrővizsgálaton. Ennek időpontjáról a szülők és diákok az ellenőrzőbe beírt értesítéssel kapnak tájékoztatást.

A szűrővizsgálatot követően a diák – az önrendelkezési jog keretében – szabadon eldöntheti, hogy további ellátását igénybe kívánja-e venni.

A tanulónál észlelt betegség esetén az iskola azonnal értesíti a szülőt, és szükség esetén gondoskodik az érintett tanuló társaitól való elkülönítéséről is.

Alkohol vagy drogfogyasztás megállapítása céljából csak valamennyi érdekelt beleegyezésével folytatható le vizsgálat. Egyéb esetben az iskola az érintett szülő(ke)t felhívja arra, hogy a gyermeket vigye el orvosi vizsgálatra, illetve a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordul.

 

2.8.1. Tanórán kívüli foglalkozás választás joga

A tanuló részt vehet (tanulmányi eredményétől függetlenül) a tanulói közös tevékenységek megszervezésére létrehozott diákkörök munkájában. (Diákkör: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport). Tagja lehet a sportkörnek, és az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek (ez utóbbiról – nem kötelező jelleggel – tájékoztassa osztályfőnökét.)

 

2.9.1.   Minden tanulónak joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben neveljék.

A tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről az iskola köteles gondoskodni, a nevelési- oktatási intézménybe való belépéstől annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben, és az intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt is.

Ezért az iskola területén és közvetlen környezetében, iskolai rendezvényeken szeszesital, kábító hatású vagy kábítószer fogyasztása, a dohányzás és energia ital fogyasztása tilos. Ezek veszélyességére, egészséget romboló hatására az iskolán kívül is mindenki fokozottan figyeljen! Minden alkohollal és kábítószerrel kapcsolatos vétséget a nevelőtestület fegyelmi bizottsága elé kell vinni!

 

2.9.2. Tanulmányokhoz nem kapcsolódó tárgyak tanulók általi behozatalának szabályozása:

Az iskola területére behozni, ott birtokolni és használni tilos:

-          a törvényben meghatározott tárgyakat (tiltott jelképek, kábítószer, alkohol, lőfegyver és egyéb veszélyes eszköz stb.);

-          balesetveszélyes, vagy annak látszó, illetve fenyegetésre alkalmas tárgyakat;

-          közerkölcsöt sértő (írott vagy elektronikus) sajtóterméket;

-          a tanóra rendjét zavaró tárgyakat; (zenelejátszók, bekapcsolt mobiltelefon, számítástechnikai eszközöket)

Az ilyen tárgyakat a tanár köteles elvenni a tanulótól, és a szülő jelenlétében vagy a szülőnek visszaadni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy ezek birtoklása a házirend megsértését, súlyosabb esetben szabálysértést valósít meg. Az iskola területén és iskolai rendezvényeken rágózni és energiaitalt fogyasztani tilos!

Képfelvétel készítésére alkalmas eszközöket, fényképezőgépeket, kamerás mobiltelefonokat, video felvevőket a nyilvános események: ünnepségek, előadások, bálok kivételével – csak bejelentés után lehet az iskolába behozni, azokkal felvétel csak az érintettek beleegyezésével készíthető. E felvételek nyilvánosságra hozója is felelős tettéért.

Az iskolába hozott személyes tárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.

- Gördeszka, görkorcsolya, kerékpár csak saját felelősségre hozható be. Használata a szünetekben is tilos az iskola területén.

 

 

3.         A törvényben előírt tanulói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos szabályok

 

3.1.      Az iskolai tanulói munkarenddel kapcsolatos szabályok

A tanítás megkezdése előtt minden tanuló köteles az osztályterembe 7,45-ig beérkezni. Rendszeres és indokolatlan késések esetén az osztályfőnökök járnak el:

- 3 késés után egy igazolatlan óra kerül beiratásra.

 

3.2.      A tanítási órák és szünetek rendje:    1.         8,45     -           9,00 alsós reggeli

2.         9,45     -           10,00 felsős reggeli

3.         10,45   -           11,00

4.         11,45   -           12,00 alsós ebéd

5.         12,45   -           13,0 felsős ebéd

6.         13,45   -           14,00

7.         14,00   -           14,30 tan. szab. fogl.

 

-  A szünetekben a felső tagozatosok az udvaron, rossz idő esetén a tantermeikben tartózkodnak. Az alsó tagozatosokra is ez vonatkozik. A lépcsőn, a földön és az ablakpárkányon ülni, az ablakon kihajolni tilos! Az iskolát és körletét nem hagyhatják el, csak indokolt esetben az osztályfőnök, annak akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes engedélyével és a szaktanár tudtával, illetve a szülő írásbeli kérésére.

- A szünetet a tanóra túltartásával megrövidítő tanár a diákok jogait sérti. A tanórát fegyelmezetlenségével zavaró diáktársai és a tanár jogait sérti.

Dupla órák egybetartására csak kivételes – pedagógiailag indokolt – esetben kerülhet sor. 

 

3.3.     A tanítási órák rendje

A tanóra védelme diákok és tanárok közös feladata. A szünet végét jelző csengetés után a diákoknak a tanteremben kell tartózkodniuk!

Az órai munkában minden tanulónak aktívan részt kell venni.

Az órai munkához, és az otthoni felkészüléshez szükséges taneszközöket és az ellenőrzőt mindenki köteles magával hordani. A szaktanár által kiegészítőnek ítélt eszközöket, illetve a tornafelszerelést a tantermi szekrényekben kell elhelyezni.

A padokban hagyott eszközökért az intézmény nem vállal felelősséget.

 

 

3.4.      Közreműködés az intézményi rend megőrzésében

3.4.1.   A tanuló köteles tisztán tartani padját, székét, szekrényét: az azokra kerülő firkákat, rágókat és egyéb gondatlanságból keletkező szennyeződéseket köteles eltávolítani. Az észlelt rongálást jelentenie kell az osztályfőnöknek.

Az utolsó óra után a takarítók munkáját könnyítendő a padokat ki kell üríteni, a székeket feltenni!

- Az általa okozott, a mindennapos használatból eredő nagyobb szennyeződéseket – kiborított folyadék teremben és folyosón, sár, latyak bevitele a tanterembe,

papírhulladék és ételmaradék szétszórása – az iskola által biztosított eszközökkel a diák köteles feltakarítani. 

- Az iskolában bárhol, bárki által  eldobott szemét felszedésében és a szelektív hulladék gyűjtésben a példaadás mindenkinek a feladata!

            - A számítógépes termekbe táska, étel, ital bevitele tilos!

 

              

3.5.      A tanuló távolmaradásának engedélyezési rendje

A hiányzásokat egy héten belül kell az ellenőrzőbe írt orvosi igazolással igazolni. Eltérő esetben az osztályfőnök megtagadhatja a mulasztás igazolását. Orvosi igazolást a szülők aláírása is hitelesítse! Előre látható mulasztásra a szülők személyesen vagy írásban kérhetnek engedélyt az osztályfőnöktől, vagy az igazgatótól, egy tanévben 3 napi időtartamra. (Ezt az ellenőrzőben külön kell jelölni!) Ha a hiányzást váratlan megbetegedés vagy sürgős családi ok indokolja, kérjük, hogy a szülő vagy a diák még

aznap délelőtt tájékoztassa telefonon az iskolát a mulasztás okáról, várható időtartamáról.

2 igazolatlan óra után szülői értesítés, 10 igazolatlan óra után szülő, családsegítő és gyámhivatal értesítése.

Az egyesületi kikérőket korlátozottan, mérlegelés után fogadják el az osztályfőnökök. A kikérőket előzetesen – 1 héttel korábban – kell benyújtani. Végzős diákok legfeljebb két felsőoktatási nyílt napon vehetnek részt, ezeket az osztályfőnök igazolja.

 

3.6.      A számonkérés rendszere

A számonkérés formáit, azok gyakoriságát a helyi tanterv vonatkozó része tartalmazza részletesen. A tanuló kötelessége, hogy a számonkéréseken jelen legyen, a tantárgyi követelményeket teljesítse. Annak a tanulónak a dolgozatát, aki meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, mobiltelefon stb.) vagy erre kísérletet tesz, a szaktanár elégtelenre értékeli.

 

3.7.     A szülők értesítése  

A jegyekről és a hivatalos közlendőkről a szülőket az iskola ellenőrző könyv rendszerén keresztül tájékoztatja.

A hagyományos ellenőrző könyv a szülők üzenetei, a diákok felmentés kérése, az igazolások és a félévi bizonyítvány bejegyzése céljait szolgálja.

.

 

3.8.1     Napközi foglalkozások és a tanulószoba rendje

Ezekre a foglalkozásokra a szülők írásos kérése alapján, az SZMSZ-ben meghatározott elvek szerint kerülnek felvételre a diákok.

1.-4. évfolyamon 11,30 – 16-ig; az 5.-8. évfolyamon 12,45 – 16-ig biztosítunk felügyeletet.

A tanulási idő alatt fontos a fegyelmezett viselkedés, hogy a tanulni szándékozók nyugodt körülmények között végezhessék feladataikat.

A magatartás értékelésekor figyelembe vesszük az ebédlőben és a napköziben való viselkedést.

 

Az iskolai szakköröket és korrepetálásokat egyéni igényeiknek megfelelően látogathatják a napközis tanulók.

A szülők előzetes írásbeli kérésére a tanulási idő megrövidíthető alkalmanként, vagy rendszeresen, iskolán kívüli elfoglaltság miatt.

A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.

           

3.9.2    Diákétkeztetés

A napközi otthonba felvett tanulók napi egyszeri vagy kétszeri étkezésben (tízórai, ebéd) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az intézmény ebédet (menzát) biztosít.

Az étkezések ideje:

                                           1-4. évfolyamon          5-8. évfolyamon          

Reggeli:                    8,45  -   9,00 óra           9,45-10,00                              --

Ebédelése rend:      11,45  - 12,00 óra       12,45– 13,00 óra

Az ebédlőben a napközisek együtt csoportosan ebédelnek. Az étkezősök a tanítás befejezése után, érkezési sorrendben állnak a tálaló elé.

Az ebédlő kicsi, ezért oda kabát, táska nem vihető be.

Diákjaink csendben, kulturáltan étkezzenek, tilos a kiabálás, kerüljék a pocsékolást.

 

4.1.            Kártérítési kötelezettség

4.2.             

Ennek megállapításánál a diák és a felügyeletet ellátó személy felelősségét együtt kell vizsgálni. Felelősségük a károkozó magatartásban való viszonyuk alapján bírálható el.

A tanuló hibájából megrongálódott eszközöket, berendezéseket ki kell javítani, vagy értéküket meg kell téríteni.

Szándékos tanulói károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni, gondatlan károkozás esetén a kártérítési kötelezettség maximuma a minimálbér 50 %-a.

 

4.3.            Az iskolai ünnepségek, rendezvények szabályai

 

Iskolai ünnepeink felsorolását, azok megszervezésének rendjét az iskolai munkaterv tartalmazza. Ennek elfogadásakor a DÖK véleményezési joggal rendelkezik. A munkatervbe fel nem vett rendezvények nem kötelezőek. Iskolai ünnepek, tanulmányi versenyek, vizsgák alkalmával ünnepi viseletben kell megjelenni.

.

A vizsgákon iskolai ünneplő viselete kötelező.

Egyéb iskolai rendezvényeken – farsangi bál – alkalomhoz illő megjelenést és magatartás kérünk.

 

5.       Az iskola és a hozzá tartozó területek használatával kapcsolatos szabályok

 

5.1      Minden tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola létesítményeit, az iskolában    

 rendelkezésre álló eszközöket.

 A tanítás végeztével – az utolsó óra után félórán belül - az osztálytermet a tanulók       kötelesek elhagyni, a továbbiakban a kijelölt gyülekezőhelyen – pl. klub terem –    várakozhatnak. Ezt egy kijelölt tanár ellenőrzi is.

  - A tanári szobában tanuló csak indokolt esetben tartózkodhat.

  - Az előadók, a tornaterem és a számítástechnika terem használatára vonatkozó szabályokat a szaktanárok a tanév elején ismertetik.

           - A tanításon (tanóra, korrepetálás, szakkör, sportkör) kívüli igénybevételről, a térítés mértékéről a DÖK javaslatára az igazgató dönt.

           - Az iskola igazgatója a DÖK által szervezett programokhoz térítés nélkül rendelkezésre  bocsátja a szükséges helyiségeket.

            - A talált tárgyakat a gazdasági irodában kell leadni, ahol 60 napig őrzik meg.

 

 

5.2.          Az iskola létesítmények használatának korlátai:

 

A különösen nagy értéket képviselő technikai eszközök használata csak felügyelő tanár jelenlétében engedélyezett.

Az iskola felszerelésében tapasztalt meghibásodást, rongálást haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek, szaktanárnak vagy az ügyeletes tanárnak.

             

 

5.3.      A létesítményhasználattal kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és baleset megelőzési szabályok

            Az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzata tartalmazza.

            Az első félévben az intézmény munka- és tűzvédelmi felelőse ismerteti a szabályzatok.  

            Az intézmény valamennyi alkalmazottjának és diákjának kötelessége a veszélyt jelentő rendellenesség elvárható módon történő megszüntetése, a felelős vezető tájékoztatása, balesetkor elsősegélynyújtás.

 

Különösen fontos az alábbi szabályok betartása:

-          a folyosón nem szabad szaladgálni;

-          a lépcsőkön figyelni kell a balesetveszélyre, törekedni kell a fegyelmezett fel- és levonulásra.

 

6.                Jutalmazások és szankciók

A tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért jutalmazni kell.

 

6.1.     A tanulók, közösségek jutalmazásának formái:

            - szaktanári dicséret

            - osztályfőnöki dicséret

            - igazgatói dicséret

            - nevelőtestületi dicséret

            Tanév végén:  -      tantárgyi dicséret

-          általános nevelőtestületi dicséret ( 3 tantárgyi dicséret esetén)

-          oklevél és/vagy könyvjutalom

 

6.2.    A házirend megsértése fegyelmi vétség, amely az SZMSZ-ben meghatározott   

          fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi büntetést von maga után.

Ennek fokozatai:        1. figyelmeztető

2. intő

3. rovó

                                               4. igazgatói intés

                                               5. igazgatói megrovás

                                               6. nevelőtestületi megrovás

 

A fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság érvényesül, ettől indokolt esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet térni.

A fegyelmező intézkedéseket:

- az iskolaközösség bármely tagja kezdeményezheti

- az ellenőrzőbe és a naplóba  be kell írni

- az osztályfőnök által az osztály előtt szóban, az iskolaközösséget érintő vétség    esetében nyilvánosságra kell hozni.

 

A fegyelmi eljárást az iskola fegyelmi szabályzata határozza meg.

            Fegyelmi eljárás indul az ellen:

-          aki társát megveri, erőszakkal megalázza

-          iskolában, iskolai rendezvényen alkoholt, kábítószert fogyaszt

-          diákigazolvánnyal visszaél

-          ellenőrzőt hamisít

-          iskolában, iskolai rendezvényen lop

-          a házirendet többször, súlyosan megszegi.

                                    

7.   1-8. évfolyamra vonatkozó speciális szabályok

 

Az iskola kapuját a takarító 700 órakor nyitja és az iskolai programok végén zárja az ügyeletes. A reggeli ügyelet 700-kor kezdődik az arra kijelölt teremben.

A folyosói tanári ügyelet 745-kor kezdődik. A tanulók saját osztályukba csak 745-kor mehetnek be, a tanítás kezdetéig a tanteremben tartózkodnak.

Az első szünet a reggeliző szünet. Ilyenkor az alsó osztályosok az ebédlőben reggeliznek. Az udvarra nem lehet kimenni.

A többi szünetet a tanulók jó idő esetén, az udvaron, máskor a tanteremben töltik. Mindkét esetben tanítói felügyelettel.

A szülők az osztályig kísérhetik gyermekeiket. Szülő az osztályban nem tartózkodhat ez alól kivétel, ha a tanár kérésére jelenik meg.

  Legkésőbb 745-re mindenkinek meg kell érkeznie.

A tanítás, illetve a napközis tanulási idő befejeződésekor a szülő a tanterem előtti folyosón várja meg gyermekét.

Az iskolából a tanulókat tanítási illetve napközis idő alatt csak a szülő írásbeli kérésére engedjük el egyedül.

  Az iskolába játékot csak saját felelősségre és engedéllyel lehet behozni.

 

 

8.    A házirenddel kapcsolatos szabályok kiterjednek:

 

8.1. A házirend személyi hatálya kiterjed a növendékekre/tanulókra, pedagógusokra, az intézmény más alkalmazottaira és mint a gyermek törvényes képviselőjére, a szülőre is és az iskolaterületén tartózkodó polgárokra. 

 A házirend területi hatálya kiterjed az intézmény területére, épületrészeire, ezek közti  közlekedésre, valamint az iskola területén kívüli iskolai rendezvényekre is.

 Időbeli hatálya a növendékekre beiratkozásuktól terjed ki.

 

 17 -

9.2     A házirend felülvizsgálata

A házirendet évente felül kell vizsgálni. Az igazgató, a nevelőtestület, az intézményi tanács kezdeményezésére évközben is módosítható, szükség esetén módosítandó.

 

 

 

 

Piliscsaba, 2014-08-29.                                                        

                                                                       p.h.

                                                                                                    Virágh Norbertné            

                                                                                  mb.igazgató

                                         

  diákönkormányzat                         intézményi tanács                         nevelőtestület           

     képviselője                                     képviselője                                    képviselője

                       

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Függelék

 

Fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei, példaszerű felsorolásban

 

 

Szaktanári figyelmeztetést kap aki például:

-          mással foglalkozik az órán

-          rágógumit rág

-          az órát fegyelmezetlen viselkedéssel zavarja

-          nincs testnevelés felszerelése

Osztályfőnöki figyelmeztetést kap, aki:

-          ellenőrzőjét 3 alkalommal nem hozza magával (szaktanárok dátummal

         naplóban jegyzik)

-          a padokat, székeket firkálja, mobiltelefont használ

Osztályfőnöki intőt kap, aki:

            -    az előbbiek ismétlődésekor

-          aki háromszor szaktanári figyelmeztetést kapott

-          társát megalázza

-          kisebb verekedésben vesz részt

-          trágár szavakat használ

Osztályfőnöki megrovás a fentiek ismétlődésekor szabható ki.

Igazgatói figyelmeztetőben részesül:

-          a fentiek ismétlődésekor következő fegyelmi fokozatként

-          aki szándékosan rongál

-          aki az igazgató, igazgatóhelyettesek szóbeli figyelmeztetésének nem tesz eleget

Igazgatói intőben részesül:

-          a fentiek ismétlődésekor következő fegyelmi fokozatként

-          aki iskolai rendezvényen, vagy az iskola területén dohányzik

Igazgatói megrovásban részesül:

-          a fentiek ismétlődésekor következő fegyelmi fokozatként

-          aki érdemjegyét meghamisítja

-          orvosi igazolást hamisít

HASZNOS LINKEK

Vegye fel a kapcsolatot velünk

Piliscsaba Jókai Mór Áitalános Iskola

MegtalálhatóFacebookon:
www.facebook.com/csabaiskolajokai/

Kapcsolat

Jókai Mór Általános Iskola

OM azonosító: 201657
2081 Piliscsaba
Fő út 124.

Tel: (+36-26) 375-210
Mail: jokaiiskola124@gmail.com

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.