Éves munkaterv 2015/16

Letölthető dokumentum: 

 

Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola

Munkaterve a 2015-2016-os tanév

 

 

Készítette:  Virágh Norbertné

A tantestület jóváhagyta: 2015-09-22

 


1. Helyzetelemzés létszámok

 

Iskolánkban 5 általános iskolai tanulócsoport van, ebből 3-4. évfolyam összevontan működik. Az osztályokban a diáklétszámot a következő táblázat szemlélteti.

osztályok

létszám

bejáró

SNI

HH

HHH

3-4.

10

 

4

0

2

alsó összes

10

 

4

0

2

5.

4

 

0

0

3

6.

9

 

2

4

2

7.

6

 

1

1

3

8.

6

 

0

1

2

felső összes

25

 

3

6

10

iskola összes

35

 

7

6

12

 

A tanulócsoportok osztálytermi elhelyezése 100%-ban megoldható. A tornateremben az egy ciklusban adódó 72 testnevelés óra megfelelő körülmények között levezethető. A különböző szakfeladatokon a közalkalmazotti létszám a következő táblázat szemlélteti:

 

Munkaidő

Általános Isk.

Technikai

Teljes

8

1

Rész

6

1

Összes

14

2

 

Egy pedagógus GYES-en, van. Egy pedagógus felmentési idejét tölti.

 

2. Célkitűzések, feladatok

Célkitűzéseinket

 • a Nemzeti Köznevelési törvény végrehajtásából adódó feladatok
 • a tantervi követelmények teljesítése
 • a változásokból adódó feladtok végrehajtása
 • a község elvárásai
 • és a megtervezett önértékelési feladatok végrehajtása határozzák meg:
 • egységes nevelőtestületi szemlélet és egységes követelményrendszer kialakítása,
 • neveltségi szint emelése,
 • fejlesztés eredményességének növelése,
 • a hagyományok ápolása,
 • az eredmények ismertetése széles körben
 • az iskola létszámának növelése

A célokhoz kapcsolódó feladatok:

 • Dokumentumok áttekintése, módosítása,
 • helyi tantervek kiegészítése,
 • a helyi tantervekhez tanmenetek készítése,
 • a kötelező továbbképzések elvégzése,
 • tehetséggondozás, továbbtanulásra felkészítés,
 • tanulmányi versenyeken aktív részvétel,
 • egyéni korrepetálások megszervezése,
 • a fejlesztő órák megszervezése,
 • az oktató-nevelő munka minőségének javítása,
 • a mulasztások figyelemmel kísérése, szükség esetén azonnali intézkedés,
 • igény kialakítása környezetünk védelmére és ápolására,
 • napköziben a kulturált étkezés megkövetelése,
 • nyári napközis tábor megszervezése,
 • betartható ügyeleti rend kialakítása,
 • selejtezés a könyvtárban, könyvtár bővítése
 • az eszköztár fejlesztése: * kötelező taneszközök beszerzése

* technika és életvitel tantárgyhoz kapcsolódó tárgyi feltételek megteremtése

3. Kapcsolattartás

 

 • Az iskola vezetése állandó kapcsolatot tart fenn a jegyzővel és az Önkormányzattal és törekszik a kölcsönös bizalom, a megfelelő tájékoztatás és a jó együttműködés kialakítására.

Felelős: igazgató

- Folyamatosan kapcsolatot tart a nála jelentkező egyházközösségekkel. Év elején egyeztet az órarend összeállításánál. Szükség esetén helyet biztosít a hit-oktatáshoz.

Felelős: igazgató

 • A gyermekvédelmi felelős segíti a szociális támogatások megállapításánál, figyelemmel kíséri a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, ezért állandó munkakapcsolatot tart fenn az osztályfőnökökkel, a gyámügyek intézőjével, a szociális bizottsággal és a védőnővel.

Felelős: Moravecz Lívia

 • A jövendő első osztályos tanító meglátogatja és fogadja a nagycsoportos óvódásokat.

Felelős: Medzihradszky Lászlóné


 

4. Ellenőrző munka

 

A minőségi szakmai munka érdekében az iskola vezetése fokozza az óralátogatásokat. Az intézmény önértékelési rendszerének kidolgozása, végrehajtása kiemelt feladat. Kiemelt megfigyelési terület: neveltségi szint, kifejező képesség és az írásbeli munka minősége, munkaformák, módszerek váltakozása. Kiemelt cél: a pedagógiai munka minőségének emelése, középpontban a pedagógusok munkájának minőségével.

 

Időpont

A vizsgálat tárgya

Felelős

szeptember

adminisztrációs munka

tantestület tájékoztatása ( önértékelés, tanfelügyelet, minősítés)

Iskolavezetés

október

 fejlesztések, 3-4. évf.

önértékelési csoport alakulása

Iskolavezetés

Tantestület

november

matematika, magyar, angol

intézményi elvárások elkészítése

Iskolavezetés szakos kollégák

BECS

december

történelem, angol

Iskolavezetés szakos kollégák BECS

január

biológia, földrajz, tanórán kívüli tevékenységek

Iskolavezetés szakos kollégák

BECS

február

ének, testnevelés, rajz

Iskolavezetés szakos kollégák

BECS

március

fizika, kémia, informatika

Iskolavezetés szakos kollégák BECS

április

osztályfőnöki órák

Iskolavezetés osztályfőnökök

BECS

május

1. és 5. osztályok

Iskolavezetés osztályfőnökök

 

Az óralátogatásokon túl a 2015-2016-os tanévben fokozottan vizsgáljuk:

 • A munkafegyelem alakulását, a pontos órakezdést, a tanári ügyeletet.
 • A tanári adminisztrációs munkát (naplóvezetés, osztályzatok beírása, ellenőrző vezetése, a tanulói hiányzások vezetése, bizonyítványok írása).
 • Az objektivitást és egységességet a tanulói munka elbírálásánál.
 • A tanórán kívüli tevékenységeket.
 • A fejlesztéseket.
 • Az osztályfőnöki munkát.
 • Csoportok átjárhatóságát.
 • A tantermek rendben tartását.

 

 

5. Szervezési feladatok

 

 • Ebben a tanévben két hivatalos állami ünnephez kapcsolódva szervezünk iskolai rendezvényt.  Október 23-ról

Március 15-ről emlékezünk meg.

Felelős: Járainé Czika Szidónia Szauter Tünde

 • Október 6-ról és a Február 25.Kommunisták és egyéb diktatúrák áldozatai megemlékezés a felső tagozatosok az osztályfőnöki órán közösen emlékeznek meg.
 • Április 16. a Holokauszt áldozatai és a Június 04. Nemzeti összetartás Napja megemlékezések Városi keretben történnek.

Felelős: osztályfőnökök

 • Karácsonyi ünnepi műsor. December 18.

Felelős: Medzihradszkyné Kati Virághné Edit 

 

 

 

A hivatalos állami ünnepek mellett iskolai méretű rendezvények a tanévnyitó, a diáknapok, a ballagás és a tanévzáró. Ezeken a tanulók és a tantestület tagjainak részvétele kötelező.

Felelős: Virágh Norbertné, osztályfőnökök


6. A törvényben biztosított 5 tanításnélküli munkanap felhasználása

 

1.    2015 dec. 14-én belső tantestületi továbbképzés

2.    2016 márc. 23-án

3.    2016 máj. 02-án

4.    2016 jún. 14-én értékelő nap     

5.    2016. jún. 15-én tantestületi kirándulás

 

7. Részletes naptár

 

Augusztus                                                                                        Felelős

 

Augusztus 27. pótvizsga                                                                   igazgató

 

 

Szeptember

 

 

Szeptember 01. 8 óra tanévnyitó                                                      igazgató

 

 

Szeptember 07. Nevelési értekezlet                                                 igazgató

 

Szeptember 08-tól keddenként utazó gyógyped. ért.                                  igazgató

 

Szeptember 15. összevont szülői értekezlet                                      igazgató

 

Szeptember 16. Közösségi tér nyitó rendezvény                              igazgató

 

Szeptember 18. tanmenetek leadási határideje                                 igazgató

 

Szeptember 28-29. Tájoló napok 7-8. évf.                                        Szauter Tünde

                                                                                                           Magosányi Szilvia

                                                                                                           Huber Emőke

                                                                                                           Moravecz Lívia

Október

 

Október 03-án szüreti felvonulás                                                      Virághné Edit

 

Október 06. aradi vértanuk megemlékezése                                     osztályfőnökök

 

Október 09-én 13h TÁMOP pályázat zárása                                    Szauter Tünde

 

Október 13-án Táblajátékos du. 15h-tól                                           Virághné Edit

 

 

 

 

Október 22. (okt 23. megemlékezés)                                                Járainé Czika Szidónia

 

Őszi szünet okt.22-nov.- 02-ig

 

 

 

November

 

 

November 06-án félévi bukási értesítés                                            sztályfőnökök

 

November 06-án táblajáték festés a Református Gyülekezettel       osztályfőnökök

 

November 10. Nevelési értekezlet                                                   ig.

 

November 20-án nyelvi méréshez adatok beküldése OH-ba            Garainé Cseszka Szilvia

 

November 24-től adventi készülődés                                                           Huber Emőke

                                                                                                          osztályfőnökök

 

December

 

December 01. adventi készülődés                                                    Huber Emőke

osztályfőnökök

December 5. Mikulás ünnep osztály keretben                                  osztályfőnökök

 

December 08-án adventi készülődés Táblajátékos du.                     Huber Emőke

                                                                      

December 15-én adventi készülődés                                                Huber Emőke

 

December 18. Karácsony                                                                  Garainé Cseszka Szilvia

Virághné Edit

December  jelentkezés a felvételire

 

Téli szünet dec.18-tól -2016.jan 4-ig

 

Január

 

 

Január 05-én NETFITT vizsgálatok kezdő napja                             testnevelő

 

Január 16-án Központi felvételik írása 8. évf.                                  Pulainé Marlok Marian

 

Január 25. félévi bizonyítványok kiosztása                                       osztályfőnökök

 

Január 29 Nevelési értekezlet                                                                      ig.

 

Január 29. szülői értekezlet                                                               igazgató

osztályfőnökök

Január       továbbtanulási lapok előkészítése                        osztályfőnök

Február

 

Február 05. Farsang                                                                          osztályfőnökök

 

Február 04. központi írásbelik eredményének értesítése                  8. évf. of.

 

Február 03. Rejtvényfejtők Világnapja vetélkedő                            alsós tanítók

 

Február 16. szóbeli felvételik kezdete   Táblajátékos du.                 8. évf. of.

 

Farsangi készülődés                                                                          osztályfőnökök

 

Február…. továbbtanulási lapok küldése                                          osztályfőnök

 

Február 25. kommunisták és egyéb diktatúrák áldozatai                 osztályfőnökök

 

 

Március

 

Március 05. munkanap

 

Március 09. felvételi jegyzék megjelenése

 

Március 11.(március 15. megemlékezés)                                          Szauter Tünde

 

Március 16. tanulói adatlapok módosítási lehetősége                      8. évf. of.

 

Húsvéti készülődés                                                                           Huber Emőke

 

Tavaszi szünet 23- 30-ig

 

 

Nyílt nap, ovis hívogató                                                                   alsós tanító, igazgató

 

 

 

Április

 

Április 01. beiratkozás kezdő napja

 

Április 03-án Iskolák közötti versengés                                            Virághné Edit

 

Április 10 Költészet Napja versmondó verseny                               Járainé Czika Szidónia

 

Április 16. Holokauszt áldozatai                                                       Városi megemlékezés, of.

 

Április 26. felvétel v. elutasítási értesítés

 

Falutakarítás                                                                                      Szauter Tünde

 

 

 

Május

 

 

Május 5. anyák napi készülődés alsó-felső                                       Medzihradszky Kati

 

Május 18-án idegen nyelvi mérés 6. 8. évf.                                      Garainé Cseszka Szilvia

 

Május19. madarak és fák napja – kirándulás, rajzverseny                osztályfőnökök

 

Május 25. Kompetencia mérések 6. 8. évf.                                        Medzihradszky Kati

 

Május 27. pedagógus nap                                                                 igazgató

 

Május…. gyereknapi rendezvények                                                  tantestület

 

 

 

Június

 

Június 04. Nemzeti Összetartás Napja                                              Városi rendezvény, of.

 

Június 10-én Ballagás                                                                       Pulainé M Marian

 

Június 13. tanulmányi kirándulás                                                      tantestület

 

Június 14. értékelő nap                                                                     osztályfőnökök

 

Június 15. tantestületi kirándulás

 

Június 16. Osztályozó értekezlet                                                     igazgató, tantestület 

 

Június 17-én tanévzáró                                                                     Huber Emőke

                                                                                                          osztályfőnökök  

Június 20-25-ig nyári tábor                                                               Szauter Tünde

 

 

         Hivatalos fogadóórák minden hónap első csütörtökén

         14.00-17.00 h között, illetve megbeszélés szerint

 

 

 

 

Legitimációs záradék

 

A munkatervet az iskola tantestülete a 2015. szeptember 22-i rendkívüli nevelőtestületi értekezleten megtárgyalta és elfogadta.

 

Piliscsaba, 2015-09-22                              Medzihradszky Lászlóné

                                                                  nevelőtestület képviselője

 

 

A munkatervet az iskolai diákönkormányzat megismerte, véleményezte és egyetértett vele.

 

 

 

Piliscsaba, 2015-09-22                              Szolcsán Vanessza

                                                                  diákönkormányzat képviselője

 

 

A munkatervet az iskolai szülői szervezet képviselői megismerték, véleményezte és egyetértettek vele.

 

 

 

Piliscsaba, 2015-09-22                              Szolcsán Imréné

                                                                  szülői szervezet képviselője

HASZNOS LINKEK

Vegye fel a kapcsolatot velünk

Piliscsaba Jókai Mór Áitalános Iskola

MegtalálhatóFacebookon:
www.facebook.com/csabaiskolajokai/

Kapcsolat

Jókai Mór Általános Iskola

OM azonosító: 201657
2081 Piliscsaba
Fő út 124.

Tel: (+36-26) 375-210
Mail: jokaiiskola124@gmail.com

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.